SNMC JUMA PRAYER May 25th, 2018 (Two Khutbahs): 1:00PM & 2:15PM

  • dream
  • May 22, 2018
  • Comments Off on SNMC JUMA PRAYER May 25th, 2018 (Two Khutbahs): 1:00PM & 2:15PM
SNMC JUMA PRAYER May 25th, 2018  (Two Khutbahs):

1st Khutbah 1:00 pm: Khateeb –  Dr. Mohamed Rida Beshir

2nd Khutbah at 2:15 pm: Khateeb – Shaikh Khaleel Siddiqui