SNMC JUMA PRAYER January 11th, 2019  (Two Khutbahs): 12:00 p.m. & 1:15 p.m.

0
3342
SNMC JUMA PRAYER January 11th, 2019  (Two Khutbahs):

1st Khutbah at 12:00 pm: Khateeb –  Hafiz Dr. Atif Kabir

2nd Khutbah at 1:15 pm: Khateeb – Hafiz Samiullah Hashimy

NO COMMENTS