SNMC JUMA PRAYER August 10th, 2018 (Two Khutbahs):1:00PM & 2:15PM

0
2300
SNMC JUMA PRAYER August 10th, 2018  (Two Khutbahs):

1st Khutbah 1:00 pm: Khateeb –  Hafiz Dr. Atif Kabir

2nd Khutbah at 2:15 pm: Khateeb – Hafiz Samiullah Hashimy

NO COMMENTS